MAGYAR NYELVŰ RÓMAI KATOLIKUS ORSZÁGOS HITTANOLIMPIA

Kövess minket:

Facebook

Szabályzat

Nr.65/02.2017.

Aprobat, Secretar de Stat,
Király András György

Avizat,
Director General,
Szőcs Domokos

 

REGULAMENT SPECIFIC

privind organizarea și desfășurarea

Olimpiadei naționale de religie romano-catolică de limba maghiară,
– ediția 2017 –

 

 1. Cadrul general

 

Art.1. – Prezentul regulament are la bază prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobat prin O.M. 3035/2012, numită în continuare Metodologia- cadru, și reglementează organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de religie romano-catolică de limba maghiară, numit în continuare olimpiada de religie.

Art.2. – Olimpiada de religie este organizată de Ministerul Educației Naționale (MEN), Direcția Minorități prin inspectoratele școlare/unitățile de învățământ subordonate.

Art.3. – (1) Olimpiada de religie este un concurs de excelență, care urmărește stimularea dezvoltării interesului pentru lectura unor texte cu subiect religios, a competențelor de înțelegere, utilizarea corectă a termenilor religioși, de comunicare corectă în limbajul specific teologic, a competențelor sociale, civice și moral-creștine ale elevilor.

 • (2) Această competiție se organizează pentru elevii din clasele VII-XII, care învață disciplina religie conform programei de religie romano-catolică (limba maghiară), precum și pentru elevii liceelor vocaționale – profil teologic cu predare în limba maghiară conform programelor școlare în

Competiția este divizată pe secții: o secție pentru elevii care provin din învățământul laic, respectiv una pentru elevii liceelor vocaționale.

 • (3) Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală.

Art.4. – (1) Probele de concurs se vor desfășura pe clase: VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, și pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a a liceelor vocaționale – profil teologic, în total pe 10 nivele de studiu în conformitate cu progamele școlare în vigoare.

(2)  Elevii,  indiferent  de  anul  de  studiu,  pot  participa  numai  la  olimpiada organizată la nivelul clasei lor.

Art.5. – (1) Olimpiada de religie are următoarele etape succesive:

 • etapa pe școală/locală
 • etapa județeană
 • etapa națională.

– (2) Exceptând etapa pe școală, la fiecare dintre etapele competiției vor participa numai elevii calificați la etapa anterioară, cu respectarea ierarhiei, prin evaluarea lucrărilor.

 • (3) În cazul, în care numărul de elevi/unități de învățământ participante este mic, inspectoratele pot decide, să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală, conform Metodologiei-cadru.

Art.6. – (1)La fiecare etapă competiția constă în susținerea unei probe scrise.

 • (2) Subiectele evaluează competențele generale și specifice disciplinei
 • (3) La oricare dintre etapele competiției timpul de lucru este de trei

II.   Programa olimpiadei și structura subiectelor

 

Art.7. – Programa de olimpiadă corespunde cu programele școlare în vigoare.

Art.8. – (1) Tipuri de itemi și punctajul acordat:

 1. Itemi cu variante multiple – 20 de puncte
 2. Prezentarea unei scene biblice – 30 de puncte
 3. Elaborarea unui eseu structurat pentru clasele IX-XII respectiv unei compuneri creative pentru clasele VII-VIII – 40 de puncte

 

III.   Organizarea etapei pe școală și a etapei locale

Art.9. – Organizarea etapei pe școală și a etapei locale, numirea comisiilor de organizare și evaluare se desfășoară conform prevederilor Metodologiei-cadru după consultarea metodiștilor și reprezentanților cultului implicat.

Art.10. – Perioada și locul desfășurării etapelor pe școală și locală sunt stabilite de către inspectorul școlar județean de specialitate, după consultarea metodiștilor și reprezentanților cultului implicat.

Art.11. – Subiectele pentru etapa pe școală și etapa locală vor fi elaborate  de către Comisiile de organizare și evaluare pe baza propunerilor făcute în acest regulament specific.

Art.12. – (1) Comisiile de organizare și de evaluare vor stabili criteriile de selecție al participanților pentru etapa următoare.

 • (2) Aceste criterii vor fi afișate la locul de desfășurare a concursului înainte de începerea evaluării lucrărilor.
 • (3) După corectarea lucrărilor, Comisia de organizare și evaluare va întocmi listele elevilor participanți, pe nivele de studiu, în ordinea descrescătoare a
 • (4) Decizia de departajare a lucrărilor cu media egală se va lua prin vot deschis, și va fi consemnată în procesul
 • (5) Procesul  verbal  complet,  în  copie,  conținând  opiniile  și  argumentele exprimate, va fi transmis comisiei de organizare de la etapa următoare.

 

IV.     Organizarea etapei județene și stabilirea numărului de locuri pentru etapa națională

 

Art.13. – Calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de religie se face – de regulă – de la etapa locală.

Art.14. – Perioada și locul desfășurării etapelor județene și naționale a competiției sunt definite anual de Calendarul olimpiadelor naționale școlare în vigoare, elaborate de Ministerul Educației Naționale.

Art.15. – Pe baza propunerilor făcute de reprezentanții și metodiștii cultelor implicate, inspectorii de specialitate din județe vor numi Comisiile județene de organizare și evaluare, conform Metodologiei-cadru. Acestea vor avea următoarele subcomisii:

Subcomisia de organizare Subcomisia de elaborare a subiectelor Subcomisia de evaluare

Art.16. – (1) Punctajul minim de calificare la faza națională este de 90 de puncte.

– (2) În situația obținerii de punctaje egale se desfășoară obligatoriu o probă de baraj.

Art.17. – (1)Locurile alocate pentru etapa națională a olimpiadei sunt stabilite astfel:

 

 

Nr. crt.

 

JUDEŢUL

NUMĂRUL ELEVILOR PARTICIPANŢI PE CLASE  

TOTAL

GIMNAZIU LICEU TEORETIC LICEU VOCAŢIONAL- TEOLOGIC
VII VIII IX X XI XII IX X XI XII
1. Alba 1 1 1 1 1 5
2. Arad 1 1 1 3
3. Bacău 1 1
4. Bihor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5. Bistriţa-Năsăud 1 1 2
6. Braşov 1 1 1 1 4
7. Bucureşti 1 1
8. Cluj 1* 1 1 1 1 1 6
9. Covasna 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 14
10. Harghita 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 26
11. Hunedoara 1 1 2
12. Mureş 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
13. Maramureş 1 1 2
14. Sălaj 1 1 1 1 5
15. Satu-Mare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
16. Sibiu 1 1
17. Timiş 1 1 1 1 1 1 1 1 8
TOTAL GENERAL 20 13 12 12 13 10 10 10 10 10 120

*Județul organizator al etapei naționale beneficiază de un loc suplimentar.

 

– (2) Locurile cuprinse în tabel se pot redistribui între județe de către consilierul responsabil din cadrul Ministerul Educației Naționale în urma unei analize cu privire la participarea elevilor și rezultatele obținute la etapa județeană a concursului, cu respectarea numărului total de participanți pe locurile finanțate.

Art.18. – (1) Rezultatele olimpiadei județene și datele necesare sunt transmise în format electronic sub formă de tabel cel târziu în 5 zile după desfășurarea activității către consilierul din MEN care la rândul lui le trimite Comisiei de organizare a etapei naționale.

 

V.  Etapa națională

 

Art.19. – Calificarea la etapa națională a Olimpiadei de religie se face de la etapa județeană.

Art.20. – Programul desfășurării etapei naționale, avizat de DM din MEN va fi propus de către unitatea/unitățile de învățământ organizatoare cu consultarea inspectorului de specialitate responsabil pentru învățământul cu predare în limba maghiară din județul- gazdă și va corespunde perioadei din Calendarul olimpiadelor naționale școlare.

Art.21. – (1) Comisia Centrală a competiției se constituie conform prevederilor Metodologiei-cadru, și va avea două subcomisii, după cum urmează: Subcomisia de elaborare a subiectelor și Subcomisia de evaluare.

 • (2) Subiectele  pentru  etapa  națională  vor  fi  elaborate  de  Subcomisia  de

elaborare a subiectelor cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise.

 • (3) Membrii  Subcomisiei  de  elaborare  a  subiectelor  vor  asigura  secretul subiectelor și al baremelor de corectare și
 • (4) Se elaborează trei variante de subiecte, cărora li se va asigura securitatea corespunzătoare.

Art.22. – (1) Evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate din învățământul preuniversitar, nominalizați în comisie, care nu au elevi calificați la clasa, la care evaluează.

 • Lucrările vor fi evaluate și notate respectând întocmai baremul de evaluare și
 • Evaluatorii vor lucra individual, în săli de clasă diferite, nu vor circula între săli, și nu vor influența colegii lor evaluatori în privința notării lucrărilor.
 • În cazul, în care punctajul acordat diferă cu mai mult de 10%, președintele executiv va numi o nouă echipă de evaluare, care va stabili nota finală.
 • Propunerile președintelui Comisiei Centrale referitoare la notarea lucrărilor au un caracter
 • Până la afișarea rezultatului evaluatorii nu vor face publice rezultatele parțiale, nu vor da declarații

Art.23. – (1)Afișarea rezultatelor se face conform Metodologiei-cadru.

(2)Secretarul  Comisiei  Centrale  va  multiplica  un  set  de  tabele  cuprinzând rezultatele elevilor și pentru membrii comisiei.

Art.24. – (1)După afișarea rezultatelor toți concurenții pot participa la o discuție publică împreună cu evaluatorii lucrărilor, care își vor expune criteriile de evaluare și notare, pot consilia elevii pentru a obține rezultate mai bune în viitor.

(2)Elevii au dreptul să-și consulte lucrarea, să solicite evaluare verbală personalizată. La această întâlnire pot participa și profesorii îndrumători sau însoțitori ai elevilor.

Art.25. – (1)Contestațiile se pot depune conform Metodologiei-cadru.

 • Contestarea se face prin completarea de către elevul concurent a formularului pus la dispoziție de Comisia Centrală a Olimpiadei de religie, pe care îl vor semna, atât elevul, cât și un membru al comisiei desemnat în acest
 • Nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană în absența elevului în cauză.
 • Reevaluarea lucrărilor este efectuată de o subcomisie de contestații numită de președintele executiv, alcătuită din 3 membri, alții, decât cei care au evaluat inițial.
 • Rezultatele finale se vor comunica prin afișare în termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor, înainte de festivitatea de premiere, și sunt

 

VI.   Dispoziții finale

 

Art.26.  –  (1)  Ierarhia  concurenților  în  vederea  premierii  se  stabilește  în  ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

 • Modul  de   acordare   a   premiilor   respectă   prevederile   54   și   Art.55   din Metodologia-cadru.
 • Toți elevii  participanți  la  etapa  națională  vor  primi  o  diplomă  de  participare, concepută și realizată de inspectoratul școlar județean-gazdă.
 • Profesorii însoțitori ai elevilor de la etapa națională din fiecare județ vor primi o adeverință de participare eliberată de inspectoratul școlar județean gazdă.

 

CONSILIER,

Nagy Gabriella

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

- Róm 8,14 -

Szervezők:

2017-ben:

Oktatási minisztérium

Kolozs megyei tanfelügyelőség

Báthory István Elméleti Líceum

Ismertető

A Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittanolimpia a 2016-2017-es tanévtől a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyolimpiaként kerül megrendezésre.

Közel húszéves múltra tekint vissza, előbb mint Főegyházmegyei Tantárgyverseny, a tavaly (2016) mint már Országos Tantárgyverseny.

Jelen formájában mind a négy erdélyi katolikus egyházmegye és a bukaresti magyar iskola képviseltetheti magát ezen a rangos megmérettetésen.

Kapcsolat

A szervezőbizottság címe

# str. Kogălniceanu (Farkas utca), nr. 2, Cluj Napoca (Kolozsvár), România

Hívjon bennünket!

Telefon: +40-264-597280
Mobil: 0751216051 (délután fél 4-ig)